• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN NGHI XUÂN
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 4858 hồ sơ

- Đã xử lý: 4826 hồ sơ

96.8%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top