• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN NGHI XUÂN
năm 2021

Trong năm 2021 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 0 hồ sơ

- Đã xử lý: 0 hồ sơ

-- %

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top